§ 1 – Formål

 1. MOLDE KAMERAKLUBB har til formål å fremme interessen for fotografering.
 2. Formålet søkes fremmet ved å holde møter med foredrag, konkurranser, demonstrasjoner, utstillinger og fellesturer.

§ 2 – Medlemskap

 1. Enhver kan opptas som medlem av klubben ved melding til styret. Medlemsrettigheter er betinget av at kontingenten er betalt.
 2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes.

§ 3 – Kontingent

 1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Den består av en grunnkontingent til klubben, samt en tilleggskontingent til NSFF (Norsk Selskap for Fotografi, red. anm.).
 2. Årskontingenten skal betales for kalenderåret forskuddsvis innen gjeldende dato.
 3. Ved innmelding etter 01.07 betales halv grunnkontingent.

§ 4 – Styret

 1. Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer.
 2. Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer.
 3. Lederen og nestlederen velges spesielt av årsmøtet.
 4. Foruten lederen fordeler styremedlemmene følgende ansvarsområder seg i mellom: sekretærfunksjon; kasserer; medlemsregister; klubbaktiviteter; konkurranser; kommunikasjon. Et styremedlem kan ha flere ansvarsområder.
 5. Etter innkalling er styret beslutningsdyktig når to -2- styremedlemmer og leder eller nestleder er tilstede.
 6. Varamedlemmer har møterett, men ikke møteplikt
 7. Klubbens signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 5 – Årsmøte

 1. Årsmøte er klubbens høyeste myndighet.
 2. Årsmøte avholdes i løpet av årets to første måneder med minst 14 dagers varsel ved særskilt skriv og/eller kunngjøring i byens aviser.
 3. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles i samsvar med vedtektene hvis 1/3 eller flere av medlemmene krever det, eller et enstemmig styre anser det nødvendig.
 4. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet til styret innen sju -7- dager før årsmøtet.
 5. Bare medlemmer har stemmerett
 6. Vanlige saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses ikke et forslag for vedtatt. Vedrørende vedtektsendringer og oppløsning, se § 7.
 7. Årsmøtet skal behandle:
  • A. Årsmelding
  • B. Regnskap med status
  • C. Fastsette kontingent
  • D. Valg
  • E. Saker som har kommet inn til styret i rett tid

§ 6 – Valg

 1. Årsmøtet velger leder, nestleder, 3 styremedlemmer (jfr. § 4.2), 3 varamedlemmer, materialforvalter, revisor og valgkomité (2 medlemmer).
 2. Lederen velges først, og med absolutt flertall (minst halvparten av stemmene).
 3. Nestleder velges med simpelt flertall.
 4. Styrets øvrige medlemmer (jfr. § 6.8) velges under ett med simpelt flertall.
 5. Tillits- og varamedlemmer velges med simpelt flertall.
 6. Ved stemmelikhet foretas omvalg.
 7. Alle valg gjelder for ett år om gangen, med mulighet for gjenvalg. Det er anledning til å nekte gjenvalg like lenge som en har fungert sammenhengende.
 8. Hvis det er mer enn en kandidat til ledervervet, benyttes skriftlig avstemming.
 9. Når lederen ikke tar gjenvalg, går han automatisk inn som styremedlem for det påfølgende år. Hvis lederen skulle være forhindret fra dette, skal to andre styremedlemmer på samme måte sikre klubbens kontinuitet. Disse velges ved loddtrekning.

§ 7 – Spesielle bestemmelser

 1. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.
 2. Oppløsning av klubben eller grupper krever 3/4 flertall på årsmøtet.
 3. Hvis klubben kreves oppløst, skal det på siste årsmøte velges en ansvarshavende. Denne blir ansvarlig for å ta vare på all klubbens eiendeler, i påvente av eventuell nyopprettelse av MOLDE KAMERAKLUBB.
 4. Vedtak etter § 7 krever at minimum 1/3 av klubbens medlemmer er tilstede på årsmøtet.

Vedtatt første gang 10.01.1951. Siste endringer vedtatt på årsmøtet 19.01.2010.